Aktualności

Komunikat dla Członków WSM „Grochów”

Szanowni Państwo,

Zarząd WSM „Grochów” informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw „ Jeżeli ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.”

Biorąc pod uwagę powyższe unormowania oraz dążąc do zachowania wszelkich wymogów bezpieczeństwa, Zarząd WSM „Grochów” poinformuje Państwa o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia po odwołaniu stanu epidemii, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółdzielni.

Zarząd WSM „Grochów”

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 2019

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2019

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2018

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA 2018

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2018 – RZiS

SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2018

BIULETYN INFORMACYJNY NASZ GROCHÓW

PROTOKÓŁ KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA