Aktualności

INFORMACJA O ROZLICZANIU ZMIENNYCH KOSZTÓW CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA OD DNIA 01.01.2024 R.

Zarząd WSM Grochów informuje, że od dnia 01.01.2024 r. rozliczanie ciepła będzie następowało na podstawie odczytów podzielników kosztów ciepła. Regulamin rozliczania kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody został zamieszczony na stronie internetowej spółdzielni w zakładce „Dokumenty”. Powyższe rozwiązanie pozwoli Państwu racjonalnie gospodarować ciepłem i bezpośrednio wpływać na wysokość ponoszonych opłat.

Zarząd WSM Grochów
Waldemar Piwowarski
Sławomir Kalinowski
Barbara Piwowar

Podzielniki kosztów ogrzewania czyli
skuteczne narzędzie do cięcia kosztów !

Montaż podzielników kosztów ogrzewania ma za zadanie sprawić, że podział kosztów za energię cieplną ma być sprawiedliwy. Nie brakuje bowiem sytuacji, kiedy jeden „pomysłowy” mieszkaniec wykorzystuje ciepło przenikające przez ścianę z sąsiednich, normalnie ogrzewanych, mieszkań. Montaż podzielników ciepła ma być sposobem sprawiedliwego rozliczenia zużytego ciepła.
To urządzenie umożliwia indywidualne rozliczenie każdego mieszkania niezależnie od zachowań sąsiadów, którzy – co tu ukrywać – potrafią nie zawsze racjonalnie gospodarować ciepłem w swoim mieszkaniu. Jak działa podzielnik ciepła?
Podzielnik ciepła to kompaktowe urządzenie, które montowane jest na grzejniku. Jego elektroniczny układ składa się z dwóch czujników. Pierwszy rejestruje temperaturę grzejnika, drugi natomiast temperaturę otoczenia w czasie rzeczywistym. Im wyższa jest temperatura grzejnika oraz im dłużej jest ona rejestrowana przez podzielnik, tym większy jest udział danego grzejnika w całkowitym zużyciu energii cieplnej.

Rozliczanie kosztów energii na podstawie pomiarów zużycia jest prawnym obowiązkiem w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W oparciu o Dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej przyjętą przez Radę UE powstały polskie przepisy.
W dniu 7 grudnia 2021 roku Minister Klimatu i Środowiska wydał Rozporządzenie „ W sprawie warunków ustalenia technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.”
W maju 2022 roku został ogłoszony jednolity tekst ustawy – Prawo energetyczne, które w art. 45A mówi, ze właściciele lub zarządcy budynków są obowiązani wyposażyć, znajdujące się tam lokale, w ciepłomierze lub podzielniki kosztów ogrzewania o ile jest to technicznie wykonalne. Z kolei w art. 56 tej ustawy jest zapis, który wyraźnie mówi, ze kto będąc właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego, narusza obowiązek wyposażenia lokali w przyrządy pomiarowe lub urządzenia umożliwiające rozliczanie kosztów ciepła według zużycia kosztów ogrzewania oraz zużycia ciepłej wody podlega karze pieniężnej nie niższej niż 10 000 zł i nie wyższej niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
Z przytoczonych powyżej aktów prawnych wynika, że gdyby Zarząd WSM „Grochów” nie podjął inicjatywy montażu podzielników kosztów ogrzewania – złamałby tym samym obowiązujące prawo, co byłoby jednoznaczne z działaniem na szkodę Członków Spółdzielni.
Z przeprowadzonej analizy zebranych doświadczeń i wyników ekonomicznych stołecznych Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych wyraźnie widać, że podjęte tam decyzje o montażu podzielników kosztów ogrzewania były zasadne i przynoszą realne korzyści.
Dlatego też w naszej NIERUCHOMOŚCI 7 BUDYNKOWEJ, gdzie już w ponad 95 procent mieszkań zostały zamontowane podzielniki, zamierzamy z dniem 1 stycznia 2024 roku – po wcześniejszym zatwierdzeniu stosownego Regulaminu przez Radę Nadzorczą WSM „Grochów” – uruchomić system indywidualnego rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w zasobach wymienionej powyżej NIERUCHOMOŚCI.

Zarząd WSM „Grochów”


 Automatyka kontroluje i reguluje ogrzewanie budynków

W zasobach zarządzanych przez WSM „Grochów” od wielu lat działa kompleksowy system pełnej automatyzacji węzłów cieplnych w budynkach, który na bieżąco steruje poborem ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej.

Automatyka pogodowa zwana potocznie ”pogodynką” jest specjalistycznym rozwiązaniem, które umożliwia dostarczanie takiej ilości ciepła do budynku jaka odpowiada utracie ciepła wynikającej z aktualnej temperatury na zewnątrz budynku. „Pogodynka” automatycznie włącza i wyłącza dopływ ciepła do budynku, gdy na dworze spada lub podnosi się temperatura.

Czujniki temperatury, za pośrednictwem których „pogodynka” pobiera dane o temperaturze zewnętrznej to urządzenia pomiarowe wysokiej klasy. Najczęściej są instalowane na ścianie budynku, na wysokości ok. 3 metrów, ponieważ jest to miejsce, w którym temperatura zewnętrzna jest najbardziej miarodajna.

Tak więc system otrzymuje na bieżąco dane umożliwiające optymalną regulację automatycznego systemu dostarczającego energię cieplną do spółdzielczych budynków. Warto dodać, że system ma funkcję alarmowego powiadamiania pracowników centrali firmy VEOLIA – dostawcy energii cieplnej o wszystkich awariach występujących w pracy węzłów cieplnych znajdujących się na naszym terenie.

Wysokie koszty dostarczanej energii cieplnej powodują powrót tematu: indywidualnych podzielników kosztów ogrzewania, które zostały zamontowane w mieszkaniach, podczas realizacji programu termomodernizacji budynków w zasobach WSM „Grochów”. W najbliższym czasie będą prowadzone testy pracy tych urządzeń i próbne odczyty ich wskazań. Docelowo, po oficjalnym uruchomieniu systemu podzielników ciepła, każdy właściciel będzie mógł aktywnie wpływać na poziom zużywanej energii cieplnej niezbędnej do ogrzewania swojego mieszkania, a zarazem na wysokość opłaty ponoszonej z tego tytułu.


Oszczędzamy energię elektryczną

Obserwując bieżącą sytuację gospodarczo – polityczno – społeczną w naszym kraju wyraźnie widać, że temat oszczędności prądu, lub jak kto woli energii elektrycznej stał się bardzo aktualny.

Dlatego też z satysfakcją informujemy o pracach modernizacyjno – remontowych wykonanych dotychczas w zasobach WSM „Grochów”, których celem była oszczędność energii elektrycznej.

Jednym z kierunków takich prac, wykonywanych etapami, było modernizowanie klatek schodowych we wszystkich spółdzielczych budynkach. Wprowadzono system indywidualnego oświetlenia korytarzy na poszczególnych piętrach oraz instalacji nowoczesnych, energooszczędnych LED-owych opraw oświetleniowych w miejsce tradycyjnych opraw o mocy 40 W. Po zakończonej modernizacji w tych budynkach, dzięki zamontowanym czujnikom ruchu, światło zapala się wyłącznie tam gdzie w danej chwili jest potrzebne. Tym sposobem uzyskujemy znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

W zasobach WSM „Grochów” funkcjonuje ponad 20 dźwigów. We wszystkich sukcesywnie wymieniliśmy aparaty sterowe i zespoły napędowe, a wraz z nimi silniki elektryczne. Zamontowano nowoczesne technologicznie silniki, które potrzebują do działania o wiele mniej prądu. Po tej modernizacji średnia oszczędność w zużyciu energii elektrycznej wynosi 40% na jednym dźwigu.

Oświetlenie zewnętrzne na terenach należących do Spółdzielni obejmuje osiedlowe ulice, ciągi piesze, place, parkingi, zatoczki, przejścia między budynkami, okolice garaży, budynków mieszkalnych itp. Na słupach zostały wymienione wszystkie oprawy z dotychczasowym oświetleniem sodowym o mocy od 150 W do 250 W na oprawy LED o mocy od 30 W do 105 W.

Z kolei w lampach przytwierdzonych, na specjalnych wysięgnikach, do elewacji budynków mieszkalnych wymieniono dotychczasowe oprawy sodowe o mocy 70 W na nowoczesne źródła światła LED o mocy 18 W lub 24 W.  

W związku z tym, że odnotowujemy wymierne efekty oszczędnościowe, tego typu działania w zasobach WSM „Grochów” będą kontynuowane.

Zarząd WSM „Grochów”


Szanowni Państwo

Wspólnym celem działania Rady Nadzorczej i Zarządu WSM „Grochów” jest  modernizowanie stanu technicznego zasobów mieszkaniowych, bezawaryjne zasilanie lokali w media, utrzymywanie należytego stanu otaczającego nas terenu, wewnętrznych dróg komunikacyjnych – przy najmniej uciążliwych kosztach ponoszonych przez Spółdzielców.

Jednak mieszkańcy naszych spółdzielczych zasobów powinni także wiedzieć o tym, że Rada Nadzorcza i Zarząd mają wpływ jedynie na niecałe 40 procent tych kosztów!!! Są to opłaty zależne od Spółdzielni z tytułu konserwacji, eksploatacji i funduszu remontowego. Pozostałe  60 procent kosztów stanowią opłaty niezależne od Spółdzielni!!! Są to należności za dostawy energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, wywóz śmieci oraz podatki od nieruchomości.

W ostatnich latach wzrost opłat niezależnych jest bardzo dynamiczny. Nie ma kwartału, aby coś nie podrożało. Jak nie energia cieplna to energia elektryczna, jak nie energia elektryczna to wywóz odpadów komunalnych i tak dzieje się przez cały rok.

Niezależnie od faktu, że media tradycyjne i elektroniczne (prasa, radio, telewizja, Internet) z reguły o tych podwyżkach informują społeczeństwo, to na pracownikach Spółdzielni spoczywa obowiązek dostarczenia mieszkańcom dokumentu ze szczegółowymi informacjami o nowym wymiarze opłat za lokal, w którym zamieszkują.

Niedawna podwyżka opłat za ciepło, wprowadzona przez WSM „Grochów” od 1 kwietnia 2022 roku, była następstwem podniesienia cen energii cieplnej przez dostawcę – firmę Veolia Energia Warszawa S.A. I tu zaczyna się przerzucanie odpowiedzialności za taki stan rzeczy, gdyż Veolia tłumaczy się, że jest jedynie dystrybutorem ciepła wytwarzanego przez PGNiG Termika S.A., a ta z kolei „odbijając piłeczkę” informuje, że za taki stan rzeczy odpowiada Elektrociepłownia Żerań. W tym momencie poznajemy prawdziwy powód podwyżki cen ciepła produkowanego w stołecznej Elektrociepłowni Żerań, czyli wprowadzenie paliwa gazowego w miejsce dotychczas spalanego miału węglowego.

Niemniej powodem podwyższenia cen energii cieplnej jest nie tylko obserwowany z niepokojem gwałtowny wzrost cen zakupu węgla oraz najwyższy od wielu lat skok cen gazu, ale także rekordowa zwyżka kosztów uzyskania uprawnień do emisji dwutlenku węgla, z czego – niewielu naszych mieszkańców – zdaje sobie sprawę.

 Bo tak naprawdę, kto się takimi sprawami interesuje, na co dzień. Gwałtowna refleksja przychodzi dopiero w momencie otrzymania informacji o podwyżce miesięcznego czynszu. To Spółdzielnia  dostarcza dokumenty informujące o zmianach opłat i to pracownicy Spółdzielni są najbliżej mieszkańców – niezadowolonych z takiego obrotu spraw.

Rada Nadzorcza i Zarząd czynią starania, aby wprowadzane podwyżki były jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców, jednak nie zawsze to się udaje. Koszty centralnego ogrzewania zależą przecież od wielu czynników m.in. od zgłoszonego zapotrzebowania na ciepło, wysokości temperatury w instalacji, a także – co jest tutaj niezwykle istotne – długości sezonu grzewczego podczas, którego zużywamy dużo więcej energii cieplnej. Przez kilka lat mroźne i długie zimy szczęśliwie nas omijały. Jednak rok 2021 „boleśnie” nam przypomniał o tym, że mieszkamy w takiej strefie klimatycznej gdzie może być zimno przez więcej niż pół roku. I tak w roku 2021roku było aż 8 miesięcy grzewczych!!!

Dlatego też konsekwentnie modernizujemy w zasobach WSM „Grochów” system oszczędzania energii cieplnej m.in. poprzez pełną automatyzację węzłów cieplnych w budynkach, które – na bieżąco – sterują poborem ciepła w zależności od stanu pogody.


LIST OTWARTY Zarządu WSM „Grochów” do Mieszkańców Grochowa

Gdy 23 lata temu, w wyniku podziału RSM „Osiedle Młodych”, powstała samodzielna Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grochów” było wiele istotnych spraw wymagających pilnego działania. Wśród nich zajęto się także Biblioteką Publiczną nr 89, działającą w lokalu przy ul. Grochowskiej 202.
W latach 1999 i 2000 z funduszy spółdzielczych dofinansowano zakup części nowego wyposażenia m.in. różnej wielkości regałów oraz współfinansowano zakup nowości książkowych. Mało tego. Siłami spółdzielczej ekipy remontowej wykonaliśmy wiele prac adaptacyjnych zwiększających funkcjonalność tej placówki. Nasi konserwatorzy, częściej niż wymagają tego przepisy prawa budowlanego, przeprowadzają kontrole wszystkich instalacji technologicznych znajdujących się w bibliotece i przynależnych jej magazynach piwnicznych. Jest to nasz, wewnętrzny, system bezpieczeństwa strzegący zgromadzonego księgozbioru. Wiele można byłoby jeszcze napisać na ten temat, ale to może przy lepszej okazji.
Teraz, w połowie 2022 roku, według informacji medialnych płynących szerokim strumieniem z Urzędu Dzielnicy Praga – Południe, dowiadujemy się, że Rada Nadzorcza i Zarząd WSM „Grochów” okazują się być największymi wrogami Biblioteki nr 89!!! Dlatego też dzielnicowi urzędnicy nie mają ponoć innego wyjścia, jak tylko pod hasłem ratowania biblioteki, czym prędzej przenieść ją do… „akwarium” czyli latem niemiłosiernie nasłonecznionego, a zimą non stop ogrzewanego energią elektryczną – szklanego pawilonu, wybudowanego wiele lat temu, z użyciem miejskich funduszy, w Parku Polińskiego przy ul. Szaserów. Od lat są tam do dyspozycji wolne lokale, dlatego też – zdaniem magistrackich specjalistów – z pewnością idealnie pomieszczą także bibliotekę i jej Czytelników, o czym z dumą donosi w mediach społecznościowych rzecznik burmistrza Pragi Południe.
Dlaczego staliśmy się „wrogami” bibliotecznych książek? Rozmawialiśmy z władzami dzielnicy i w dalszym ciągu chcemy bibliotecznego porozumienia w kwestii stawki czynszu dotyczącej naszego lokalu przy Grochowskiej 202, ale NIE MOŻEMY PODDAĆ SIĘ próbom siłowego narzucania gotowych rozwiązań, w których, nie wiadomo dlaczego, wyraźnie widać argumenty tylko jednego, tzw. większego rozmówcy!!!
Zarząd WSM „Grochów” proponował władzom Dzielnicy Praga – Południe m.in. wykup lokalu Biblioteki nr 89, po preferencyjnej cenie, co zdecydowanie obniżyłoby koszty funkcjonowania placówki o ponad 50 %. Jednak Burmistrz Dzielnicy p. Tomasz Kucharski nie zaakceptował naszej propozycji, a przecież nieduża Spółdzielnia, mimo najlepszych chęci, nie może przejąć obowiązków władz samorządowych w zakresie finansowania Instytucji Kultury!!!
Podtrzymujemy wolę władz Spółdzielni do kontynuacji rozmów z Urzędem Dzielnicy Praga – Południe w sprawie pozostawienia Biblioteki Publicznej nr 89 w dotychczasowej siedzibie oraz popieramy PETYCJĘ MIESZKAŃCÓW GROCHOWA, z dnia 28 marca 2022 roku, wyłożoną w siedzibie biblioteki i podpisaną już przez 600 osób, zawierającą zdecydowany, społeczny protest przeciwko pomysłowi przenoszenia Biblioteki Publicznej nr 89, ze zmniejszonym o blisko połowę księgozbiorem, do szklanego pawilonu w Parku Polińskiego.

Zarząd WSM „Grochów”

Powyższy tekst został opublikowany na łamach dwutygodnika „MIESZKANIEC” nr 10/2022

INFORMACJA O PODJĘTYCH UCHWAŁACH PODCZAS OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW WSM „GROCHÓW”