Aktualności

Inflacja – istotna przyczyna wzrostu kosztów utrzymania zasobów Spółdzielni

Każdego roku wpływ na strukturę i wysokość kosztów eksploatacji i utrzymania lokali w zasobach WSM „Grochów” mają dodatkowe czynniki. Najważniejsze z nich to:

  • Poziom inflacji Główny Urząd Statystyczny oficjalnie ogłosił,  że inflacja w grudniu 2022 roku wyniosła 16,6 proc. w ujęciu rok do roku. Znalazło to odzwierciedlenie w cenach m.in. żywności, paliw oraz usług. Inflacja nie omija także spółdzielców wpływając na wzrost opłat za użytkowanie mieszkań.
  • Wzrost płacy minimalnej, który przekłada się na wzrost kosztów wszystkich usług świadczonych na rzecz Spółdzielni ( w 2019 roku wynosiła ona 2.250 zł brutto ; w 2020 roku było to 2.600 żł brutto; w 2021 roku wynosiła 2.800 zł brutto,
    a w roku 2022 wyniosła  już 3.010 zł brutto. Natomiast w 2023 roku zaplanowano podniesienie minimalnego wynagrodzenia w pierwszym półroczu do kwoty 3.400 zł brutto, a od 1 czerwca 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3 600 zł brutto.)
  • Wzrost kosztów ubezpieczenia spółdzielczego majątku związany ze wzrostem wartości odtworzeniowej 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków ( na podstawie, której ustalana jest nowa wartość polisy ubezpieczeniowej.

Ponadto, w 2023 roku rosną opłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Zmianom ulegają także stawki opłat za konserwację i przeglądy techniczne z uwagi na konieczność wyłączenia z funduszu remontowego kosztów konserwacji własnej i obowiązkowych, wymaganych przepisami przeglądów technicznych.

Obserwowany z niepokojem przez Zarząd WSM „Grochów” rosnący poziom inflacji w naszym kraju wymusza konieczność zwiększenia planowanych kosztów na remonty i konserwację w roku 2023.

Wszystkie wymienione powyżej czynniki przekładają się niestety na wzrost opłat czynszowych i niekorzystnie wpływają na portfele Mieszkańców naszej Spółdzielni.

Zarząd WSM „Grochów”


 Automatyka kontroluje i reguluje ogrzewanie budynków

W zasobach zarządzanych przez WSM „Grochów” od wielu lat działa kompleksowy system pełnej automatyzacji węzłów cieplnych w budynkach, który na bieżąco steruje poborem ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej.

Automatyka pogodowa zwana potocznie ”pogodynką” jest specjalistycznym rozwiązaniem, które umożliwia dostarczanie takiej ilości ciepła do budynku jaka odpowiada utracie ciepła wynikającej z aktualnej temperatury na zewnątrz budynku. „Pogodynka” automatycznie włącza i wyłącza dopływ ciepła do budynku, gdy na dworze spada lub podnosi się temperatura.

Czujniki temperatury, za pośrednictwem których „pogodynka” pobiera dane o temperaturze zewnętrznej to urządzenia pomiarowe wysokiej klasy. Najczęściej są instalowane na ścianie budynku, na wysokości ok. 3 metrów, ponieważ jest to miejsce, w którym temperatura zewnętrzna jest najbardziej miarodajna.

Tak więc system otrzymuje na bieżąco dane umożliwiające optymalną regulację automatycznego systemu dostarczającego energię cieplną do spółdzielczych budynków. Warto dodać, że system ma funkcję alarmowego powiadamiania pracowników centrali firmy VEOLIA – dostawcy energii cieplnej o wszystkich awariach występujących w pracy węzłów cieplnych znajdujących się na naszym terenie.

Wysokie koszty dostarczanej energii cieplnej powodują powrót tematu: indywidualnych podzielników kosztów ogrzewania, które zostały zamontowane w mieszkaniach, podczas realizacji programu termomodernizacji budynków w zasobach WSM „Grochów”. W najbliższym czasie będą prowadzone testy pracy tych urządzeń i próbne odczyty ich wskazań. Docelowo, po oficjalnym uruchomieniu systemu podzielników ciepła, każdy właściciel będzie mógł aktywnie wpływać na poziom zużywanej energii cieplnej niezbędnej do ogrzewania swojego mieszkania, a zarazem na wysokość opłaty ponoszonej z tego tytułu.


Oszczędzamy energię elektryczną

Obserwując bieżącą sytuację gospodarczo – polityczno – społeczną w naszym kraju wyraźnie widać, że temat oszczędności prądu, lub jak kto woli energii elektrycznej stał się bardzo aktualny.

Dlatego też z satysfakcją informujemy o pracach modernizacyjno – remontowych wykonanych dotychczas w zasobach WSM „Grochów”, których celem była oszczędność energii elektrycznej.

Jednym z kierunków takich prac, wykonywanych etapami, było modernizowanie klatek schodowych we wszystkich spółdzielczych budynkach. Wprowadzono system indywidualnego oświetlenia korytarzy na poszczególnych piętrach oraz instalacji nowoczesnych, energooszczędnych LED-owych opraw oświetleniowych w miejsce tradycyjnych opraw o mocy 40 W. Po zakończonej modernizacji w tych budynkach, dzięki zamontowanym czujnikom ruchu, światło zapala się wyłącznie tam gdzie w danej chwili jest potrzebne. Tym sposobem uzyskujemy znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

W zasobach WSM „Grochów” funkcjonuje ponad 20 dźwigów. We wszystkich sukcesywnie wymieniliśmy aparaty sterowe i zespoły napędowe, a wraz z nimi silniki elektryczne. Zamontowano nowoczesne technologicznie silniki, które potrzebują do działania o wiele mniej prądu. Po tej modernizacji średnia oszczędność w zużyciu energii elektrycznej wynosi 40% na jednym dźwigu.

Oświetlenie zewnętrzne na terenach należących do Spółdzielni obejmuje osiedlowe ulice, ciągi piesze, place, parkingi, zatoczki, przejścia między budynkami, okolice garaży, budynków mieszkalnych itp. Na słupach zostały wymienione wszystkie oprawy z dotychczasowym oświetleniem sodowym o mocy od 150 W do 250 W na oprawy LED o mocy od 30 W do 105 W.

Z kolei w lampach przytwierdzonych, na specjalnych wysięgnikach, do elewacji budynków mieszkalnych wymieniono dotychczasowe oprawy sodowe o mocy 70 W na nowoczesne źródła światła LED o mocy 18 W lub 24 W.  

W związku z tym, że odnotowujemy wymierne efekty oszczędnościowe, tego typu działania w zasobach WSM „Grochów” będą kontynuowane.

Zarząd WSM „Grochów”


Szanowni Państwo

Wspólnym celem działania Rady Nadzorczej i Zarządu WSM „Grochów” jest  modernizowanie stanu technicznego zasobów mieszkaniowych, bezawaryjne zasilanie lokali w media, utrzymywanie należytego stanu otaczającego nas terenu, wewnętrznych dróg komunikacyjnych – przy najmniej uciążliwych kosztach ponoszonych przez Spółdzielców.

Jednak mieszkańcy naszych spółdzielczych zasobów powinni także wiedzieć o tym, że Rada Nadzorcza i Zarząd mają wpływ jedynie na niecałe 40 procent tych kosztów!!! Są to opłaty zależne od Spółdzielni z tytułu konserwacji, eksploatacji i funduszu remontowego. Pozostałe  60 procent kosztów stanowią opłaty niezależne od Spółdzielni!!! Są to należności za dostawy energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, wywóz śmieci oraz podatki od nieruchomości.

W ostatnich latach wzrost opłat niezależnych jest bardzo dynamiczny. Nie ma kwartału, aby coś nie podrożało. Jak nie energia cieplna to energia elektryczna, jak nie energia elektryczna to wywóz odpadów komunalnych i tak dzieje się przez cały rok.

Niezależnie od faktu, że media tradycyjne i elektroniczne (prasa, radio, telewizja, Internet) z reguły o tych podwyżkach informują społeczeństwo, to na pracownikach Spółdzielni spoczywa obowiązek dostarczenia mieszkańcom dokumentu ze szczegółowymi informacjami o nowym wymiarze opłat za lokal, w którym zamieszkują.

Niedawna podwyżka opłat za ciepło, wprowadzona przez WSM „Grochów” od 1 kwietnia 2022 roku, była następstwem podniesienia cen energii cieplnej przez dostawcę – firmę Veolia Energia Warszawa S.A. I tu zaczyna się przerzucanie odpowiedzialności za taki stan rzeczy, gdyż Veolia tłumaczy się, że jest jedynie dystrybutorem ciepła wytwarzanego przez PGNiG Termika S.A., a ta z kolei „odbijając piłeczkę” informuje, że za taki stan rzeczy odpowiada Elektrociepłownia Żerań. W tym momencie poznajemy prawdziwy powód podwyżki cen ciepła produkowanego w stołecznej Elektrociepłowni Żerań, czyli wprowadzenie paliwa gazowego w miejsce dotychczas spalanego miału węglowego.

Niemniej powodem podwyższenia cen energii cieplnej jest nie tylko obserwowany z niepokojem gwałtowny wzrost cen zakupu węgla oraz najwyższy od wielu lat skok cen gazu, ale także rekordowa zwyżka kosztów uzyskania uprawnień do emisji dwutlenku węgla, z czego – niewielu naszych mieszkańców – zdaje sobie sprawę.

 Bo tak naprawdę, kto się takimi sprawami interesuje, na co dzień. Gwałtowna refleksja przychodzi dopiero w momencie otrzymania informacji o podwyżce miesięcznego czynszu. To Spółdzielnia  dostarcza dokumenty informujące o zmianach opłat i to pracownicy Spółdzielni są najbliżej mieszkańców – niezadowolonych z takiego obrotu spraw.

Rada Nadzorcza i Zarząd czynią starania, aby wprowadzane podwyżki były jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców, jednak nie zawsze to się udaje. Koszty centralnego ogrzewania zależą przecież od wielu czynników m.in. od zgłoszonego zapotrzebowania na ciepło, wysokości temperatury w instalacji, a także – co jest tutaj niezwykle istotne – długości sezonu grzewczego podczas, którego zużywamy dużo więcej energii cieplnej. Przez kilka lat mroźne i długie zimy szczęśliwie nas omijały. Jednak rok 2021 „boleśnie” nam przypomniał o tym, że mieszkamy w takiej strefie klimatycznej gdzie może być zimno przez więcej niż pół roku. I tak w roku 2021roku było aż 8 miesięcy grzewczych!!!

Dlatego też konsekwentnie modernizujemy w zasobach WSM „Grochów” system oszczędzania energii cieplnej m.in. poprzez pełną automatyzację węzłów cieplnych w budynkach, które – na bieżąco – sterują poborem ciepła w zależności od stanu pogody.


LIST OTWARTY Zarządu WSM „Grochów” do Mieszkańców Grochowa

Gdy 23 lata temu, w wyniku podziału RSM „Osiedle Młodych”, powstała samodzielna Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grochów” było wiele istotnych spraw wymagających pilnego działania. Wśród nich zajęto się także Biblioteką Publiczną nr 89, działającą w lokalu przy ul. Grochowskiej 202.
W latach 1999 i 2000 z funduszy spółdzielczych dofinansowano zakup części nowego wyposażenia m.in. różnej wielkości regałów oraz współfinansowano zakup nowości książkowych. Mało tego. Siłami spółdzielczej ekipy remontowej wykonaliśmy wiele prac adaptacyjnych zwiększających funkcjonalność tej placówki. Nasi konserwatorzy, częściej niż wymagają tego przepisy prawa budowlanego, przeprowadzają kontrole wszystkich instalacji technologicznych znajdujących się w bibliotece i przynależnych jej magazynach piwnicznych. Jest to nasz, wewnętrzny, system bezpieczeństwa strzegący zgromadzonego księgozbioru. Wiele można byłoby jeszcze napisać na ten temat, ale to może przy lepszej okazji.
Teraz, w połowie 2022 roku, według informacji medialnych płynących szerokim strumieniem z Urzędu Dzielnicy Praga – Południe, dowiadujemy się, że Rada Nadzorcza i Zarząd WSM „Grochów” okazują się być największymi wrogami Biblioteki nr 89!!! Dlatego też dzielnicowi urzędnicy nie mają ponoć innego wyjścia, jak tylko pod hasłem ratowania biblioteki, czym prędzej przenieść ją do… „akwarium” czyli latem niemiłosiernie nasłonecznionego, a zimą non stop ogrzewanego energią elektryczną – szklanego pawilonu, wybudowanego wiele lat temu, z użyciem miejskich funduszy, w Parku Polińskiego przy ul. Szaserów. Od lat są tam do dyspozycji wolne lokale, dlatego też – zdaniem magistrackich specjalistów – z pewnością idealnie pomieszczą także bibliotekę i jej Czytelników, o czym z dumą donosi w mediach społecznościowych rzecznik burmistrza Pragi Południe.
Dlaczego staliśmy się „wrogami” bibliotecznych książek? Rozmawialiśmy z władzami dzielnicy i w dalszym ciągu chcemy bibliotecznego porozumienia w kwestii stawki czynszu dotyczącej naszego lokalu przy Grochowskiej 202, ale NIE MOŻEMY PODDAĆ SIĘ próbom siłowego narzucania gotowych rozwiązań, w których, nie wiadomo dlaczego, wyraźnie widać argumenty tylko jednego, tzw. większego rozmówcy!!!
Zarząd WSM „Grochów” proponował władzom Dzielnicy Praga – Południe m.in. wykup lokalu Biblioteki nr 89, po preferencyjnej cenie, co zdecydowanie obniżyłoby koszty funkcjonowania placówki o ponad 50 %. Jednak Burmistrz Dzielnicy p. Tomasz Kucharski nie zaakceptował naszej propozycji, a przecież nieduża Spółdzielnia, mimo najlepszych chęci, nie może przejąć obowiązków władz samorządowych w zakresie finansowania Instytucji Kultury!!!
Podtrzymujemy wolę władz Spółdzielni do kontynuacji rozmów z Urzędem Dzielnicy Praga – Południe w sprawie pozostawienia Biblioteki Publicznej nr 89 w dotychczasowej siedzibie oraz popieramy PETYCJĘ MIESZKAŃCÓW GROCHOWA, z dnia 28 marca 2022 roku, wyłożoną w siedzibie biblioteki i podpisaną już przez 600 osób, zawierającą zdecydowany, społeczny protest przeciwko pomysłowi przenoszenia Biblioteki Publicznej nr 89, ze zmniejszonym o blisko połowę księgozbiorem, do szklanego pawilonu w Parku Polińskiego.

Zarząd WSM „Grochów”

Powyższy tekst został opublikowany na łamach dwutygodnika „MIESZKANIEC” nr 10/2022

INFORMACJA O PODJĘTYCH UCHWAŁACH PODCZAS OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW WSM „GROCHÓW”