RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie informuje, że z dniem 25 maja 2016 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane dalej „RODO”. Mając powyższe na uwadze, Zarząd WSM GROCHÓW informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa GROCHÓW w Warszawie przy ul. Kobielskiej 1, 04-359 Warszawa, KRS : 0000143268, tel. 22 673 08 01 , e-mail: sekretariat@wsmgrochow.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych , z którym można się kontaktować w uzasadnionych sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: kancelaria@con-lex.pl lub telefonicznie pod nr: 22 813 82 91.
 3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. c. d. RODO w zakresie niezbędnym celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji ciążących na Spółdzielni obowiązków, wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r i ustawy „Prawo spółdzielcze” z dnia 16 września 1982 r oraz Statutu Spółdzielni, tj. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni i ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, korzystających z jej zasobów – przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni.
 4. Panu/Pani przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 6. Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji lub decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom, podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 9. Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym te podmioty przetwarzać będą dane tylko na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
  Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo :
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania/poprawiania swoich danych;
 • do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest zgodna z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych obowiązującą w WSM GROCHÓW.

Klauzula informacyjna dla monitoringu

Zgodnie z art. 12 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27. 04. 2016 r – RODO- Zarząd Spółdzielni informuje, że na nieruchomościach będących w zasobach WSM GROCHÓW prowadzony jest monitoring za pośrednictwem kamer przemysłowych z zapisem obrazu i przechowywaniem.
1. Administratorem tak pozyskanych danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa GROCHÓW z siedzibą w Warszawie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: kancelaria@con-lex.pl ;
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podst. art. 8 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
5. Monitoring obejmuje tereny przylegające do budynków mieszkalnych, wejścia do budynków, części wspólne w tym windy i korytarze.
6. Rejestracji i zapisowi danych podlega tylko obraz.
7. Dane osobowe przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności Policji i Straży Miejskiej.
8. Zapis z monitoringu jest przechowywany przez okres 7 dni. Po tym okresie ulega automatycznemu skasowaniu, za wyjątkiem danych zapisów incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia. W takim przypadku dane te mogą być przechowywane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy lub zakończenia postępowania przed właściwymi organami.
9. Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego (wizerunku) jest dobrowolne – jednakże stanowi wymóg niezbędny do wejścia i poruszania się po strefie monitorowanej.
10. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.
11. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony Państwa danych osobowych służy Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Zarząd WSM GROCHÓW