Oferta dla wspólnot

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „GROCHÓW” proponuje Państwu usługi związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Spółdzielnia „GROCHÓW” jest jednostką istniejącą od wielu lat na Pradze Południe w Centrum Grochowa. W chwili obecnej zarządzamy zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi Spóldzielni oraz zasobami wspólnotowymi o łącznej powierzchni około 100 tys.m.kw. Usługi zarządzania na rzecz Wspólnot świadczymy od ponad 10 lat. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, która stanowi profesjonalny zespół, posiadający duże doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, ukierunkowaną na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w celu minimalizacji kosztów, a zarazem realizacji Państwa potrzeb.

W skład struktury Spółdzielni wchodzi :
– dział techniczny
– dział księgowości
– dział mieszkaniowy.

W ramach umowy zapewniamy:
– kompletną obsługę prawną
– reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością
– wykonywanie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej, związanych z zarządzaniem nieruchomością
– utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie technicznym i sanitarnym
– utrzymywanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń, urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz otoczenia budynku, w tym zapewnienie wywozu nieczystości stałych
– bieżącą konserwację nieruchomości, a w szczególności : dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z oświetlenia, ogrzewania , ciepłej i zimnej wody, gazu, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości,
– wykonywanie lub zlecanie wykonywania remontów oraz nadzór nad wykonaniem zleconych prac i końcowy ich odbiór
– zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu oraz odprowadzanie ścieków w tym negocjowanie i zawieranie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej umów na ich dostawę, a także egzekwowanie i kontrolowanie wykonywania zawartych umów
– usuwanie awarii i skutków awarii na nieruchomości
– opłacanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej podatków i innych połat publicznoprawnych należnych od zarządzanej nieruchomości
– windykacja pożytków i innych przychodów z nieruchomości w tym przychodów z czynszów i innych opłat od najemców , dzerżawców bądź innych osób korzystających z poszczególnych części nieruchomości oraz występowanie przed sądem w imieniu wspólnoty w sprawach o zapłatę
– widykacja udziałów w kosztach utrzymania , remontów i zarządu nieruchomością wspólną należnych od poszczególnych właścicieli lokali, a także zaliczek na pokrycie kosztów oraz opłat za media
– dochodzenie sądowe w postępowaniu upominawczym lub innym należności z tytułu kosztów
– dokonywanie rozliczeń i zapłaty za pracę lub usługi związane z nieruchomością wspólną i świadczone na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
– prowadzenie ewidencji kosztów , a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej , zgodnie z odrębną uchwałą właścicieli lokalu określającą zakres i formę tej ewidencji
– prowadzenie rozliczeń przez rachunek bankowy, założony dla Wspólnoty
– przechowywanie i zabezpieczanie , a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów Wspólnoty i dokumentacj dotyczącej nieruchomości, a także sporządzanie i zlecanie sporządzania takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami
– prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali
– wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną.

Jeżeli wyrazicie Państwo zainteresowane przedstawioną ofertą ,zapraszamy do siedziby Naszej Spółdzielni. Udzielimy wówczas szczegółowych wyjaśnień i zapoznamy Państwa z osiągnięciami WSM „GROCHÓW”.

Zarząd WSM „GROCHÓW”